ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN MEGATYRE B.V. TE BARNEVELD

 • ALGEMEEN

  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen, aanbiedingen, offertes en leveranties van goederen en diensten, tenzij schriftelijk anders door ons is overeengekomen.
  • Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden geheel of ten dele nietig, niet geldig of niet afdwingbaar mocht zijn dan heeft dat geen gevolg voor alle overige bepalingen uit deze voorwaarden en zullen partijen in overleg treden over een vervangende bepaling.
 • AANBIEDINGEN EN PRIJZEN

  • Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend. Indien een aanbieding wordt aanvaard, hebben wij het recht de overeenkomst binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te ontbinden.
  • Opdrachten, die gegeven zijn aan tussenpersonen, zijn voor MegaTyre B.V. pas bindend nadat zij schriftelijk door haar zijn bevestigd. Voor zover MegaTyre B.V. als agente optreedt, gelden orders tot levering van goederen pas als aanvaard na schriftelijke bevestiging van de fabrikant/leverancier.
  • Verkoper is gerechtigd de met de koper overeengekomen prijs aan te passen wanneer er na de totstandkoming van de koopovereenkomst, maar vóór de levering sprake is van een wijziging in één van de bestanddelen, waaruit de koopprijs is opgebouwd.
  • Verkoper heeft ook het recht na verzending van de orderbevestiging fouten in de prijsstelling te corrigeren.
  • De netto factuurbedragen op de facturen van verkoper kunnen worden verhoogd met 3% kredietbeperking. Op facturen, die inclusief BTW minder dan € 25,00 belopen, kan een bedrag van € 3,50 ter zake van administratiekosten worden opgenomen.
 • AFROEPORDERS

  • Indien leveringen dienen te geschieden op afroep binnen een bepaalde termijn, hetzij periodiek, hetzij in gedeelten, zal de koper geen beroep meer kunnen doen op levering van die goederen, waarvan de termijn van uitlevering is verstreken. Anderzijds zal MegaTyre B.V. te allen tijde het recht hebben tot levering na het verstrijken van de termijn over te gaan. Indien tussen partijen geen termijn is overeengekomen, zal de koper de hele order in ieder geval binnen 6 maanden na datum totstandkoming overeenkomst moeten afnemen.  
 • ORDERS EN AFLEVERINGEN

  • De aangegeven levertijden, technische specificaties, maten, etc. zijn benaderingen en schattingen. Verkoper zal aangeven wanneer er sprake is van een afwijking in de aan de koper gedane opgave. In dat geval is de koper gerechtigd gedurende 3 werkdagen na ontvangst van een dergelijke mededeling van verkoper de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbonden te verklaren, bij gebreke waarvan koper geacht wordt akkoord te gaan met de wijziging in de opgave van de zijde van verkoper. Een afwijkende opgave van de kant van verkoper geeft aan koper nooit het recht op enige schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  • Indien de factuurwaarde van de verzonden goederen minder dan € 300,00 beloopt, zijn de kosten van verzending voor rekening van koper. De kosten van expresse- en rembourszendingen komen steeds voor rekening van koper.  
  • Als moment van levering geldt steeds het moment waarop de goederen het magazijn van verkoper of de fabriek, voor zover er sprake is van een rechtstreekse levering door de fabrikant, verlaten. Verkoper heeft steeds het recht de goederen af fabriek te leveren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Desgewenst is MegaTyre B.V. bereid te bemiddelen bij het verzekeren van bedoeld risico. Verkoper is voorts vrij in de keuze van het middel en de wijze van transport.  
 • OVERMACHT

  • In geval van blijvende overmacht, waaronder verstaan moet worden iedere belemmering waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen en waaronder derhalve ook kan vallen het uitblijven van de toelevering voor verkoper, is verkoper gerechtigd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring, ontbonden te verklaren, in welk geval koper geen recht heeft op enige schadevergoeding.
  • In geval van tijdelijke overmacht heeft verkoper het recht de levertijd c.q. de termijn waarbinnen de diensten geleverd moeten worden te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Koper of opdrachtgever kan in dat geval ontbinding van de overeenkomst verlangen, indien in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd dat hij de zaken c.q. de diensten ten gevolge van de vertraging alsnog accepteert, zonder dat hij recht heeft op schadevergoeding. De koper of opdrachtgever kan in deze gevallen uitsluitend ontbinding van de overeenkomst vorderen binnen 3 werkdagen nadat hij over de vertraging is geïnformeerd.  
 • RECLAMES

  • Reclames, zowel ten aanzien van de aard en de kwaliteit van het product als ten aanzien van de berekende prijzen en condities, moeten binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen door koper schriftelijk bij verkoper zijn ingediend.
  • De verkoper behoeft reclames, die niet schriftelijk, maar bijvoorbeeld via tussenpersonen, wederverkopers, vertegenwoordigers, enz. zijn gedaan, niet te accepteren.
  • Bij een tijdige reclame zal koper verkoper in de gelegenheid stellen na te gaan of de reclame gegrond is. Indien dit het geval is, zal koper aan verkoper de nodige tijd gunnen om het goed te herstellen dan wel te vervangen.
  • Reclames geven koper niet het recht om de betaling op te schorten of zich op compensatie te beroepen.
  • Koper dient afwijkingen met betrekking tot het aantal colli direct bij ontvangst op de vrachtbrief te melden. Reclames omtrent de hoeveelheid of uiterlijk waarneembare schade van het geleverde, dan wel foutieve levering, dienen binnen 1 werkdag na ontvangst bij verkoper te worden gemeld. Deze regeling is van toepassing, tenzij met de koper en Physical Distributor uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  • Reclames bij deelzendingen dienen door de koper binnen 1 werkdag na ontvangst schriftelijk bij verkoper te worden gemeld.
  • Reclames bij volle container buitenlandzendingen dienen door de koper binnen 5 werkdagen schriftelijk bij verkoper te worden gemeld.
  • Reclames worden niet in behandeling genomen wanneer iets - anders dan in een noodgeval - aan het goed is veranderd of wanneer het goed is gerepareerd.
  • Retourzendingen worden slechts aangenomen wanneer verkoper hiermee schriftelijk heeft ingestemd. Ongefrankeerde retourzendingen worden steeds geweigerd.
 • BETALINGSCONDITIES

  • Betaling moet plaatsvinden binnen de op de offerte c.q. de orderbevestiging en/of de factuur aangegeven termijn en wijze. Wanneer geen bepaalde betalingstermijn is afgesproken, moet het te betalen bedrag binnen 30 dagen na factuurdatum in het bezit van verkoper zijn.
  • Indien op de factuur kredietbeperking is opgenomen, mag deze worden afgetrokken indien de factuur binnen 30 dagen na factuurdatum wordt betaald, zoals hierboven in artikel VII.1 aangegeven.
  • Alle kosten, verband houdend met de wijze van betaling, komen ten laste van koper. Alle wettige betaalmiddelen worden uitsluitend als betaalmiddel geaccepteerd door verkoper onder voorbehoud van de correcte ontvangst van de volledige bedragen.
  • Bij faillissement, surséance van betaling, beslag ten laste van koper, bij liquidatie van zijn bedrijf of wanneer tijdige betaling van een termijn uitblijft, is de gehele koopprijs direct opeisbaar. Verkoper heeft in die gevallen voorts het recht lopende overeenkomsten te annuleren of de uitvoering daarvan op te schorten, onverminderd haar recht op schadevergoeding of haar recht van retentie. Bij uitoefening van het recht van retentie heeft MegaTyre B.V. het recht de goederen openbaar te verkopen.  
  • Verkoper heeft het recht contante betaling te verlangen dan wel het goed onder rembours te zenden wanneer er omstandigheden zijn die dit rechtvaardigen, een en ander ter beoordeling van de verkoper.
  • Bij overschrijding van de betalingstermijn is koper een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente dan wel een rente gelijk aan het promessedisconto + 2% indien dit laatste een hoger rentepercentage oplevert. Een ingebrekestelling is niet vereist.
  • Bij overschrijding van de betalingstermijn is koper voorts 15% van de hoofdsom als buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd met een minimum van € 100,00. Bij een gerechtelijke procedure is koper tevens de daaraan verbonden gerechtelijke kosten verschuldigd.  
  • Koper kan de door verkoper verstrekte creditnota's gedurende een jaar na datum van de nota verrekenen.
  • Wanneer verkoper op rekening levert, is, behoudens tegenbewijs, de administratie van verkoper bepalend voor de hoogte van de schuld.
 • GARANTIE

  • Garantie wordt verstrekt gedurende de periode van 12 maanden.
  • De garantieperiode gaat in vanaf het moment van aflevering.
  • De garantie geldt onder de voorwaarde dat normaal en periodiek onderhoud wordt gepleegd conform de gebruikersvoorschriften, en dat het component voor die doeleinden wordt ingezet, waarvoor het is geconstrueerd.
  • Indien zonder toestemming van MegaTyre B.V. wijzigingen aan de geleverde artikelen worden aangebracht, vervalt de garantie.  
  • Schades voortvloeiende uit montage- en/of bedieningsfouten zijn van garantie uitgesloten.
  • Normale slijtage van onderdelen is van garantie uitgesloten.
  • De vergoeding van een onderdeel zal ten hoogste het bedrag van het geleverde goed zijn.
  • Afwikkeling vindt altijd plaats d.m.v. een creditnota, MegaTyre B.V. accepteert geen facturen m.b.t. gemaakte kosten.  
  • Een beroep op garantie kan alleen in behandeling worden genomen indien deze vergezeld gaat van alle relevante gegevens.
  • Vervangen onderdelen waarvoor een garantievergoeding is uitgekeerd, worden eigendom van MegaTyre B.V.  
  • MegaTyre B.V. behoudt zich het recht voor om een beroep op garantie niet in behandeling te nemen, indien niet aan de garantie- en/of algemene voorwaarden wordt voldaan.  
  • Indien het beroep op garantie door de verkoper wordt afgewezen kan de koper binnen 14 dagen na ontvangst van de afwijzing de producten ophalen dan wel opvragen. Kosten voor retourzending komen voor rekening van de koper. Na verloop van de bovengenoemde termijn kan de koper geen aanspraak meer maken op de producten. De delen die niet meer inzetbaar zijn zullen worden verschroot en de overige bruikbare delen zullen door de verkoper worden hergebruikt. Op deze laatste delen kan de koper, indien binnen bovengenoemde termijn geen reactie door de verkoper is ontvangen, geen aanspraak geldend maken en komt hem geen recht op schadevergoeding toe.
  • Conform de nieuwe Europese richtlijnen kan een aanvraag alleen betrekking hebben op door MegaTyre B.V. geleverde goederen.  
 • AANSPRAKELIJKHEID

  • De aansprakelijkheid van verkoper is beperkt tot de nakoming van de hierboven in VIII.1 omschreven garantieverplichting. Koper is niet gerechtigd enige schadevergoeding te vorderen anders dan ter zake van het niet nakomen van bedoelde garantieverplichting. De aanwezigheid van gebreken zal voor koper geen grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.
  • Verkoper is niet aansprakelijk voor schade van koper of derden, welke het gevolg is van een tekortkoming in het geleverde, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van verkoper.
  • Koper vrijwaart verkoper voor aanspraken van derden wegens schade, opgetreden in verband met de door verkoper geleverde goederen of diensten. Onder deze vrijwaring is ook begrepen de schade die het gevolg is van een gebrek in het geleverde.
  • Bij export: koper moet zelf verifiëren of de goederen verkocht mogen worden in het betreffende land.
 • EIGENDOMSVOORBEHOUD

  • Alle goederen blijven, voor rekening en risico van koper, eigendom van verkoper totdat koper alles wat hij uit enige leverantie aan hoofdsom, rente en kosten aan verkoper is verschuldigd, heeft betaald. Dit betekent, dat wel betaalde goederen pas eigendom van koper worden wanneer koper alles wat hij uit welke hoofde dan ook aan verkoper is verschuldigd, heeft betaald.
  • De goederen, aanwezig bij koper en voorkomend in het leveringsprogramma van verkoper, worden behoudens tegenbewijs geacht afkomstig te zijn van verkoper.
  • Wanneer koper in gebreke is, kan verkoper alle met koper aangegane overeenkomsten door middel van een schriftelijke verklaring eenzijdig ontbinden en de goederen terugnemen.
 • BANDEN EN WERKZAAMHEDEN DAARAAN

  • Verkoper en koper gaan uit van de volgende begrippen:
   • vernieuwen van een loopvlak: het aanbrengen van een nieuw loopvlak op een band c.q. een karkas als hieronder bedoeld;
   • vulkaniseren: het plaatselijk repareren van een band aan de binnen- of de buitenzijde dan wel aan beide zijden;
   • karkas: een band, die zonder vernieuwing van het loopvlak of reparatie niet meer betrouwbaar geacht kan worden voor normaal gebruik.
  • Opdracht voor het vernieuwen van een loopvlak van banden wordt steeds geacht mede in te houden een opdracht tot het doen van door MegaTyre B.V. noodzakelijk geachte reparaties en/of vulkanisatie, waarbij het door koper zonder nadere aanduiding aan MegaTyre B.V. toezenden van een karkas of band als opdracht mag worden aangemerkt.  
  • Indien de aan MegaTyre B.V. toegezonden karkassen of banden door haar onder opgave van redenen worden afgekeurd, kan de koper binnen 14 dagen na ontvangst van de afwijzing onder opgave van redenen de producten ophalen dan wel opvragen. Kosten voor retourzending komen voor rekening van de koper. Na verloop van de bovengenoemde termijn kan geen aanspraak meer worden gemaakt op de banden. De delen die niet meer inzetbaar zijn zullen worden verschroot en de overige bruikbare delen zullen worden hergebruikt. Op deze laatste delen kan, indien binnen bovengenoemde termijn geen reactie is ontvangen, geen aanspraak geldend gemaakt worden en bestaat geen recht op schadevergoeding.  
  • Reparatiekosten, al dan niet bij loopvlakvernieuwingen, kosten van montage, demontage, het uitbalanceren en het daarbij benodigde lood, alsmede alle overige kosten kunnen door MegaTyre B.V. in rekening worden gebracht.  
  • MegaTyre B.V. heeft het recht datgene aan een band te verrichten wat zij noodzakelijk acht indien de opdrachtgever niet aangeeft wat met de aan haar toegezonden goederen moet gebeuren.  
  • Wanneer MegaTyre B.V. tijdens de uitvoering van de opdracht van mening is dat het goed gebreken vertoont die een deugdelijke uitvoering van de opdracht onmogelijk maken, zal MegaTyre B.V. dit goed retourneren zonder kosten in rekening te brengen. In dat geval kan MegaTyre B.V. niet aansprakelijk gesteld worden voor een eventuele waardevermindering van het goed ten gevolge van de (gedeeltelijke) uitvoering van de opdracht.  
 • TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGD RECHTER

  • De met verkoper gesloten overeenkomsten worden beheerst door het Nederlandse recht.
  • Alle geschillen naar aanleiding van een aanbieding, overeenkomst of nadere overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.

Deze voorwaarden zijn in augustus 2011 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder dossier- nummer 09038850.


Gebruiksvoorwaarden Website

Welkom op de website van MegaTyre (“Website”). Deze Website en alle inhoud op de Website zijn het eigendom van en worden beheerd door MegaTyre B.V. met hoofdvestiging op het adres Nijverheidsweg 50, 3771 ME in Barneveld – registratienummer 09038850.

Toepasselijkheid

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op alle bezoeken aan en elk gebruik van de Website en op alle informatie, aanbevelingen en/of diensten die via deze Website aan u wordt/worden aangeboden (de “Informatie”).

Door het bezoek en gebruik van deze Website stemt u in met de toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of anderszins aangepast door MegaTyre B.V. De gewijzigde of aangepaste Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van publicatie op deze Website. Gebruikers van de Website worden geadviseerd om regelmatig de Gebruiksvoorwaarden te lezen voor eventuele wijzigingen.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn het laatst vastgesteld op 30 januari 2017.

Informatie en aansprakelijkheid

De informatie wordt alleen voor algemene informatiedoeleinden aangeboden en behelst geen adviezen of aanbevelingen. MegaTyre B.V. zal naar alle redelijkheid de Informatie op deze Website en de inhoud ervan juist en actueel houden, maar geeft geen garantie dat de Website of de Informatie of beide vrij zijn van fouten, defecten, malware, virussen of dat de Website of de Informatie of beide juist, volledig en actueel zijn.

MegaTyre B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade die het gevolg is van het gebruik van (of de onmogelijkheid tot gebruik van) de Website, inclusief schade veroorzaakt door malware, virussen of enige vorm van onjuistheid of ontoereikendheid van de Informatie, tenzij dergelijke schade het resultaat is van enige vorm van bewust wangedrag of grove nalatigheid van de zijde van MegaTyre B.V. of diens leidinggevende medewerkers.

MegaTyre B.V. kan verder niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van het gebruik (of de onmogelijkheid tot gebruik van) van elektronische communicatievormen al dan niet in relatie tot de Website, inclusief maar niet beperkt tot schade die het gevolg is van storing of vertraging in levering van elektronische communicaties, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door externe partijen of door computerprogramma’s die gebruikt worden voor elektronische communicaties en de overdracht van virussen.

Privacyverklaring

Via of in verband met deze Website aangeboden of verzamelde persoonsgegevens zullen alleen worden gebruikt in overeenstemming met de Privacyverklaring. De Gebruiksvoorwaarden zullen onderhevig zijn aan de Privacyverklaring, zoals geplaatst op deze Website.

Gelinkte sites

Op deze website kunnen links naar externe internetsites worden aangeboden. MegaTyre B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik en de inhoud van internetsites die aan of vanaf deze site gelinkt zijn. De Privacyverklaring is niet van toepassing op enige verwerking van uw persoonsgegevens op of via dergelijke externe sites.

Intellectueel eigendom

Tenzij anders aangegeven, zijn alle rechten voor deze Website en de Informatie, inclusief copyrights en andere intellectuele eigendomsrechten, het eigendom van MegaTyre B.V.. Gebruikers krijgen toestemming om de Website en de Informatie te lezen en kopieën te maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door afdrukken of opslaan. Elke andere vorm van gebruik van de Website of de Informatie, bijvoorbeeld de opslag of reproductie van (een deel van) de Website in enige externe internetsite, de creatie van links, hypertekstlinks of dieplinks tussen de Website en enige andere internetsite of enig ander gebruik, is verboden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MegaTyre B.V.

“MegaTyre®” en alle andere handelsmerken die op deze Website figureren zijn geregistreerde handelsmerken van MegaTyre B.V. of de aan haar verbonden ondernemingen.

Ongevraagde ideeën

Als u ongevraagde ideeën en/of materialen, bestaande uit teksten, afbeeldingen, geluiden, software, informatie of anderszins (de “Materialen”) op deze Website plaatst of via e-mail of anderszins naar MegaTyre B.V. verstuurt, dan is het MegaTyre B.V. toegestaan om dergelijke Materialen in volledige mate en kosteloos te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel te exploiteren, waarbij MegaTyre B.V. niet gebonden is aan enige vertrouwelijkheidverplichting met betrekking tot dergelijke Materialen. Hiermee vrijwaart en stelt u MegaTyre B.V. schadeloos met betrekking tot alle maatregelen, claims en aansprakelijkheden die worden berokkend, geleden of behouden door MegaTyre B.V. als gevolg van het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen als zijnde een inbreuk op de (intellectuele eigendoms)rechten van enige externe partij of anderszins onwettig ten opzichte van een externe partij.

Nietigheid

Indien een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de validiteit van het restant van deze Gebruiksvoorwaarden aan. De nietige bepaling zal vervangen worden door eendaarop zoveel mogelijk gelijkende (niet-nietige) bepaling.

Van toepassing zijnde wet en jurisdictie

Op deze Gebruiksvoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaanover of in verband met deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief geschillen met betrekking tot het bestaanen de geldigheid daarvan, dienen te worden beslecht bij de bevoegde rechtbank in Amsterdam,Nederland, tenzij bindende statutaire vereisten anders aangeven.


Privacyverklaring

Toepasselijkheid

Deze Privacyverklaring is van kracht voor de verzameling, het gebruik en andere vormen van verwerking van persoonsgegevens door MegaTyre B.V. (“MegaTyre”) in verband met onze dienstverlening, merkproducten van MegaTyre en deze website. Door het gebruik van deze website erken je en ga je akkoord met de voorwaarden van deze Privacyverklaring.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

MegaTyre (Nijverheidsweg 50, 3771 ME, Barneveld, Nederland) is de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor alle verzameling en alle verwerking van jouw persoonsgegevens in verband met de merkproducten, diensten en websites van MegaTyre.

MegaTyre is toegewijd aan het respecteren en beschermen van je privacy en de veiligheid van de persoonsgegevens die je met ons deelt.

Waarom verzamelen we jouw persoonsgegevens?

Als je ervoor kiest om je persoonsgegevens te registreren, contact met ons op te nemen of onze websites te bezoeken, verzamelen we enkele persoonsgegevens van je. Deze persoonsgegevens kunnen wij verwerken voor de volgende doeleinden:

 1. op persoonlijke wijze met je te communiceren of je te informeren over merkproducten en/of diensten van MegaTyre;
 2. het bieden van klantenservice, inclusief service rondom het kopen van diensten en/of producten, het vervullen van garantieverplichtingen en productherroepingen voor onze eigen dienstverlening en die van gelieerde bedrijven, en het behandelen van klachten en verzoeken om inlichtingen;
 3. je aankoop van merkproducten van MegaTyre te verwerken inclusief financiële en logistieke afhandeling;
 4. je account bij MegaTyre te verwerken;
 5. je deelname aan prijsvragen, promoties, enquêtes of websitefuncties te verwerken;
 6. marktonderzoek uit te voeren en onze bedrijfsvoering, diensten en MegaTyre merkproducten te verbeteren;
 7. statistische analyses uit te voeren en hierover te rapporteren;
 8. het bieden van diensten op het Internet;
 9. het communiceren met betrokkenen en het bieden van een loyaliteitsprogramma;
 10. het bieden van app-functionaliteiten, inclusief het verzenden van relevante commerciële berichten;
 11. toekomstige promotionele en marketingtechnische informatie met je te communiceren, inclusief doeleinden voor direct marketing en retargeting;
 12. het voldoen aan onze wettelijke verantwoordelijkheden, beslechting geschillen en handhaving van onze overeenkomsten;
 13. als anderszins aangegeven op of rond het moment waarop de persoonsgegevens worden verzameld.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Welke gegevens we exact verzamelen, is afhankelijk van wat je gebruikt en hoe je het gebruikt. Over het algemeen verzamelen en gebruiken wij drie categorieën gegevens:

Gegevens die je verstrekt Dit zijn de gegevens die je zelf invoert wanneer je onze websites bezoekt of onze producten of diensten gebruikt. Deze gegevens bevatten bijvoorbeeld je naam, adres, woonplaats, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, leeftijd, geboortedatum, MegaTyre producten die je gekocht hebt, de account naam en wachtwoorden die je aanmaakt, bankgegevens voor het betalen van MegaTyre producten etc.
Gegevens verzameld via sensoren Veel producten zijn uitgerust met een of meerdere sensoren of gebruiken de sensoren van de apparaten waarop de producten worden uitgevoerd. Voorbeelden van sensoren zijn GPS-ontvangers, Wi-Fi- of Bluetooth-ontvangers, een camera en touchscreens. In overeenstemming met de doeleinden worden de via de sensoren verzamelde gegevens over jou en de gebruikte apparaten verzonden naar MegaTyre en andere partijen voor verdere verwerking.
Metadata Dit zijn gegevens die worden verzameld of automatisch worden gegenereerd terwijl je de websites, producten of diensten van MegaTyre gebruikt. Metadata wordt vaak verzameld of gegenereerd wanneer je een computerapparaat gebruikt of wanneer je gegevens verzendt via een computernetwerk, zoals het internet. Deze gegevens bevatten gegevens die je gebruikt in de gebruikersinterface en tijdens andere apparaat-activiteiten, evenals IP-adressen, unieke apparaat-id's, MAC-adressen van Wi-Fi- en Bluetooth-apparaten, cookies en gegevens van computeractiviteiten.

Hoe verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Hieronder wordt per manier aangegeven welke categorie persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken:

Manier van verzamelen Categorieën persoonsgegevens die worden verzameld Doeleinden gebruik persoonsgegevens
Abonneren nieuwsbrief - De gegevens die je verstrekt De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12 en 13
Contactformulier van onze klantenservice - De gegevens die je verstrekt De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12 en 13
MegaTyre account aanmaken - De gegevens die je verstrekt De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 en 13
Merkproduct van MegaTyre te registreren - De gegevens die je verstrekt De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12 en 13
MegaTyre producten kopen via de website - De gegevens die je verstrekt De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12 en 13
Deelnemen aan een promotie, evenement, wedstrijd of online forum - De gegevens die je verstrekt De hierboven beschreven doeleinden: 1, 5, 6, 7, 8, 11, 12 en 13
Bezoek aan onze websites (cookies) - Metadata.
NB: zie het Cookiebeleid MegaTyre voor verdere details
De hierboven beschreven doeleinden: 6, 7, 8, 11, 12, en 13
Inloggen via sociale media op onze websites - De gegevens die je verstrekt
NB: wij krijgen nooit toegang tot jouw account, maar zien alleen je accountnaam en de berichten die je plaatst.
De hierboven beschreven doeleinden: 1, 6, 7, 8, 11, 12 en 13
Gebruik van de app - De gegevens die je verstrekt
- Gegevens verzameld via sensoren
- Metadata.
NB: hierover word je aanvullend geïnformeerd in de privacyverklaring op het moment van installeren van de app
De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12 en 13

Als je ervoor kiest om je persoonsgegevens te registreren op een van bovenstaande manieren of onze websites bezoekt en de cookies accepteert, autoriseer je MegaTyre B.V. en diens leveranciers om je persoonsgegevens te verzamelen, op te slaan, te gebruiken, te openbaren voor wettelijke doeleinden en anderszins te verwerken in overeenstemming met de hierboven beschreven doeleinden.

Hoe delen we jouw persoonsgegevens of dragen we deze over?

Je dient ervan bewust te zijn dat MegaTyre B.V. deel uitmaakt van een business groep en dat afdelingen (zoals marketing en IT) deel kunnen uitmaken van wereldwijde bedrijven. Als gevolg daarvan kunnen jouw persoonsgegevens wereldwijd worden gedeeld met en/of overgedragen aan de andere business groep bedrijven of andere bedrijfsonderdelen.

MegaTyre B.V. kan je persoonsgegevens ook delen met externe partijen om bepaalde activiteiten uit te voeren namens MegaTyre B.V. MegaTyre B.V. vereist dat deze externe partijen jouw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en beschermen. Op andere wijze dan beschreven in deze Privacyverklaring zal MegaTyre B.V. je persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, leasen of aanbieden aan externe partijen om je persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken.

MegaTyre B.V. kan (een deel van) een onderneming aan een ander bedrijf verkopen. Als een dergelijke onderneming aan MegaTyre B.V. gerelateerd is, kan een dergelijke overdracht van eigendom de overdracht van jouw persoonlijke gegevens aan de nieuwe eigenaar bevatten.

We zullen jouw persoonsgegevens alleen openbaren als dit toegestaan of geautoriseerd is bij wet, noodzakelijk is voor het voorkomen of bestrijden van fraude, noodzakelijk is voor geschillenbeslechting of noodzakelijk is voor enige andere legitieme behoefte die in de omstandigheden zwaarder weegt dan jouw privacybelangen, zoals de beveiliging van ons bedrijf en de veiligheid van ons personeel.

Hoe beschermen we jouw persoonsgegevens?

MegaTyre B.V. zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen tegen verlies of onwettige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit kan het gebruik van beveiligde registratieformulieren, codering van gegevens en toegangsbeperking tot jouw persoonsgegevens omvatten.

Bepaalde landen kennen geen adequaat beschermingsniveau voor persoonsgegevens. Je kunt er echter op vertrouwen dat MegaTyre B.V. passende beveiligingsmaatregelen zal nemen ten aanzien van de vertrouwelijkheid en toegang tot jouw gegevens.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Nadat je gebruik hebt gemaakt van de opt-out-mogelijkheid of je account hebt verwijderd, worden je persoonsgegevens binnen een redelijke termijn verwijderd. We hebben hiervoor een bewaartermijnenbeleid en bewaren alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor naleving van wettelijke verplichtingen, beslechting geschillen en handhaving van onze overeenkomsten.

Cookies, web beacons en vergelijkbare technieken

Als je onze websites, diensten, applicaties, communicatiediensten (zoals e-mail) en hulpmiddelen bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken om je een betere, snellere en veiligere browserervaring te bieden.

Raadpleeg ons Cookiebeleid voor de uitleg van cookies, web beacons en vergelijkbare technieken, hoe we ze gebruiken en hoe je ze kunt beheersen.

Kinderen

We raden aan dat ouders een actieve rol spelen in het controleren van de onlineactiviteit van hun kinderen jonger dan 16 jaar. MegaTyre B.V. zal in geen geval pogen persoonsgegevens van kinderen te verzamelen en zal in geen geval bewust met kinderen communiceren. Als we echter met een kind moeten communiceren, zullen we de ouders of wettelijk voogden de mogelijkheid geven om toestemming te verlenen alvorens we de persoonsgegevens van het kind gebruiken, tenzij we slechts een vraag of wens van een kind beantwoorden.

Beleidswijzigingen

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. We zullen je informeren over wijzigingen in onze Privacyverklaring maar raden je ook aan om deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Deze Privacyverklaring werd op 15 maart 2018 voor het laatst aangepast.

Jouw rechten

Verder kun je op elk moment inzicht vragen in jouw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst ervan en aan wie of wat voor instanties die gegevens worden verstrekt, en met welk doel ze worden opgeslagen. Ook heb je het recht om te verzoeken om rectificatie, blokkering en/of verwijdering van jouw gegevens. Om dit te doen, kun je contact opnemen met het hieronder vermelde e-mailadres.

Vragen, feedback en functionaris voor de gegevensbescherming

Stuur je vragen en opmerkingen over privacy naar webshop@megatyre.nl. De functionaris voor de gegevensbescherming (FG) is ook bereikbaar via bovenstaand email adres.